in English

Säännöt

Voimassaolevat säännöt (PRH): 20.10.2021 16:49:41 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Livojoki ry ja sen kotipaikka on Pudasjärvi. Jäljempänä siitä käytetään nimitystä yhdistys. 

2. Toiminnan tarkoitus 

Yhdistys on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea ja kehittää Livojoen vesistöalueen elinvoimaisuutta, kalataloutta ja virkistysarvoa sekä sen mukanaan tuomaa suosiota vapaa-ajan asumiseen ja virkistyskäyttöön. 

Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä ja hankkia rahoitusta kehittämis- ja kunnostustoimenpiteisiin. Varoja voidaan myös hankkia toimintaan liittyvien tuotteiden ja palvelujen myynnillä. 

3. Käytännön toimenpiteet 

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Käytännön toimenpiteiden toteuttamiseksi yhdistys voi palkata henkilöitä saamiensa varojen rajoissa. Toimenpiteistä ja niiden rahankäytöstä päättää hallitus. 

4. Jäsenet 

Yhdistykset perustajia ovat Livojokivarren osakaskunnat ja kyläyhdistykset sekä yhteistyön kehittämiseen osallistuneet henkilöt. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Livojoen vaikutusalueen oikeuskelpoiset yksityishenkilöt ja yhteisöt. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Päätöksestä on ilmoitettava jäseneksi hakeutuvalle kirjallisesti. Jäsenrekisteriä ylläpitää yhdistyksen hallitus. 

5. Jäsenen eroaminen 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen katsotaan tapahtuvaksi ilmoitusta seuraavan toimintavuoden alusta. Eroava jäsen suorittaa jäsenmaksunsa kuluvassa olevalta toimintavuodelta. Yhdistys voi erottaa jäsenen kahden maksamattoman jäsenmaksun jälkeen. 

6. Maksut 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellä on vuotuinen jäsenmaksu ja sen suuruudesta päättää vuosikokous. 

7. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-8 varsinaista jäsentä sekä näille valitut varajäsenet. Varajäsenet ovat henkilökohtaisia varajäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet tulee pyrkiä valitsemaan siten, että puolet hallituksen jäsenistä edustaa yhdistyksen jäseninä olevia osakaskuntia ja kyläyhdistyksiä. Hallituksen tehtävänä on valmistella kokousasiat ja toimeenpanna kokousten päätökset sekä valvoa, että yhdistyksen tehtävät tulevat hoidetuiksi vahvistetun budjetin mukaisesti. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Yhdistyksellä on 1-2 toiminnantarkastajaa ja näille varahenkilöt. Yhdistys voi halutessaan valita tilejä tarkastamaan tilintarkastusyhteisön, joka ilmoittaa, kuka on päävastuullinen tilintarkastaja yhteisön puolesta. Hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakorvausten suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Asiantuntijapalkkioiden suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus. 

8. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen 

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla erikseen, sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä tai hallitukselta nimenkirjoitusoikeuden saaneella henkilöllä yksin. 

9.Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa kahden (2) viikon kuluessa. 

10. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen ja tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsut on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu paikallisessa sanomalehdessä ja/tai postitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai tekstiviestillä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. äsen voi saada asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin (yksi kuukausi) niin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää. Yhdistyksen kokouksessa varsinainen jäsen voi käyttää äänivaltaa valtuutetun asiamiehen kautta. Kukaan ei ole kuitenkaan oikeutettu edustamaan enempää kuin kolmea jäsentä. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kesäkuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
 4. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma. 
 6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksut. 
 7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio. 
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 
 9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä. 
 10. Valitaan hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi. 
 11. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on saatava taakseen kaksi kolmasosan (2/3) kokouksessa äänestyksissä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.