in English

Vesistö

Livojoen nykyinen ekologinen tila on määritelty erinomaiseksi. Veden laatu on kuitenkin uhanalainen, ja vaatii suunnitelmallista kunnostussa koko vesistöalueeella. 

Livojoen valuma-alue koostuu soista, metsistä ja viljelymaista. Yläjuoksulla maat ovat pääosin Metsähallituksen, alempana yksityisten maanomistajien. Asutusta Livojoen valuma-alueella on varsinkin Sarakylässä, Livolla ja Metsälässä sekä Syötekylässä. Siellä on myös merkittävästi matkailua. Myös Livojärven ympäristö on matkailullisesti tärkeä. Livojoen valuma-alue yltää Posion ja Pudasjärven lisäksi Taivalkoskelle ja vähän Ranuallekin. Osa Livojärven kaakkoisrannasta on Kuusamoa. Tuntuva osa valuma-alueen soista on ojitettu. Metsähallitus on ennallistanut osaa niistä. Myös muutamat yksittäiset metsänomistajat ovat tehneet omilla maillaan vesiensuojelutoimia. Turvetuotantoa ei ole.

Jokivarressa on aikojen saatossa tehty voimallisia metsänhakkuita. Esimerkiksi Euroopan suurimmaksi hakkuuaukeaksi mainittu Osaran aukea, noin 20 000 hehtaaria, savotoitiin Livojokivarren metsiin vuosien 1946 ja 1964 välillä.

Muutamia suojelualueitakin valuma-alueella on. Merkittävin niistä on Syötteen kansallispuisto.

Livojoen sivujokia ovat Laivajoki, Mäntyjoki, Kouvanjoki, Nuorunkajoki ja Pärjänjoki. Metsähallituksen inventoimia puroja on yli sata. Metsähallituksen kanssa on jo sovittu suunnitelman laatiminen Juominginojan luonnonhoitotöistä. Yhteistyöllä yksityisten maanomistajien ja Metsähallituksen kanssa on edellytykset ammattitaitoiseen suunnitteluun ja toteutukseen myös jatkossa.

Vesistön laatu 

Jermi Tertsunen Sarakylän "Elämyksiä Livon Vesillä" tapahtumassa Sarakylässä 16.7.2022

Rytinkijärven mittaustuloksia. Asukastilaisuus Rytingissä 4.11.2022

Rytinkijärven aloite veden laadun parantamiseksi

 

 

 


Kehittämishankkeet ja toimijaverkostot

Hankkeet 18.5.2021 »

Sopimus Juominginojan suunnittelusta

Vastaperustettu Livojoki ry on tehnyt aloitteen Juominginojan tilan tarkemmasta selvittämisestä ja kunnostustoimenpiteiden toteuttamisesta. Aloitteen perusteella koottiin ryhmä pohtimaan hankesuunnitelmaa ja tavoitteita. Ryhmässä on edustajia Ely- keskuksesta, Metsähallituksesta, Iijoki-sopimuksesta sekä Livojoki Ry:stä. Hankkeen tavoitteiksi määriteltiin vedenlaatua parantavien toimenpiteiden tarkempi selvittäminen ja koko uoman kattavan kunnostussuunnitelman laatiminen. Hanke toteutetaan vuosina 2022- 2023.

Tämä hanke perustuu maanomistajien kiinnostukseen luontoarvoista ja metsähallituksen panostuksesta luonnonhoitotyöhön. Livojoki ry edustaa yksityisiä maanomistajia. Metsähallitus osaltaan vastaa pinta-alaltaan suurimmasta valuma-alueesta tässä yhteistyössä. Asiantuntemus työmenetelmistä ja töiden suorittamisjärjestyksestä onkin tarpeen toteutuksesta, josta päätetään suunnitteluvaiheen jälkeen. Toteutus kokonaisuudessaan kestää useita vuosia.

Monet muistavat vielä ajan, jolloin jopa vaelluskalat nousivat tähän puroon.


Kunnostukset

Sorastussuunnitelma 2019

Raakkuvesistön kunnostukset 2023, Metsähallituksen suunnitelma pdf

Vesistökunnostukset IIjoella